Základní škola a Mateřská škola       Dolní Olešnice, okres Trutnov
Pokud chceš duhu, musíš se smířit i s děštěm.

AKTUALITY

úprava délky provozu MŠ

ve školním roce 2020/2021

6.30 - 16.00

22.10.2020  od 9.30 hodin

1.-5. ročník

BESEDA O DRAVCÍCH

 s názornou ukázkou sokolnictví

Tato aktivita je financována z finančních prostředků Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony III.

ROUŠKY

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ : Ministerstvo zdravotnictví ve znění  "zákona č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), 

b) v prostředcích veřejné dopravy.