Zápis k povinné školní docházce

§ 36 odst. 3 Školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  • § 36 odst. 1 Školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (ad Žádost o odklad povinné školní docházky- ke stažení na stránkách školy), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Při splnění těchto podmínek vydává ředitel školy Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky o 1 rok.
  • Ředitel informuje zákonného zástupce o možnostech vzdělávání dítěte v roce odkladu. Zákonný zástupce může pro dítě zvolit denní docházku do mateřské školy, individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy), vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo vzdělávání v zahraniční škole na území ČR.
  • V následujícím školním roce, kdy je dítěti udělen odklad, se musí zákonný zástupce dítěte znovu dostavit k řádnému zápisu k povinné školní docházce.
  • V roce odkladu se jedná o povinnou docházku k předškolnímu vzdělávání, absence musí být omlouvány dle školního řádu MŠ.

Mgr. Kateřina Petružálková ředitelka Základní školy a Mateřská školy Dolní Olešnice

  • V záložce dokumenty/ formuláře ke  stažení naleznete  "Žádost o přijetí k povinnému vzdělávání" a "Žádost o odklad povinné školní docházky" .